Xuất Bản jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs
PG Bank
Bắc Ninh +3 locations
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Đầu ngày- yêu cầu xuất quỹ và nhận tiền mặt, trong ngày- yêu cầu nhập xuất qũy và nhập giao dịch, cuối ngày- hoàn thành…
PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Đề xuất các biện pháp thu hồi nợ cụ thể;
 • Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với khoản nợ;
 • Chế độ và quyền lợi:
PG Bank
Hà Nội
 • Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, quy định về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro.
 • Thực hiện các bản tin ngành nghề.
 • Thư ký Hội đồng tín dụng.
PG Bank
Đồng Tháp
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Đầu ngày- yêu cầu xuất quỹ và nhận tiền mặt, trong ngày- yêu cầu nhập xuất qũy và nhập giao dịch, cuối ngày- hoàn thành…
PG Bank
Hà Nội
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Tham gia xây dựng các văn bản, chế độ, quy định, quy trình nghiệp vụ về TCKT, thương xuyên rà soát các văn bản, chế độ đã…
PG Bank
Đồng Tháp
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Giám sát chi phí, doanh thu của các PGD và toàn chi nhánh, đảm bảo chính xác, trung thực và tuân thủ, trên cơ sở đó có…
PG Bank
Đồng Tháp +5 locations
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Những điều kiện và cam kết cơ bản cần theo dõi, giám sát:
 • Nhập kho lưu trữ bản gốc chứng từ bảo hiểm và thư bảo lãnh.
PG Bank
Bình Dương
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Thực hiện việc đi kiểm tra, khảo sát lại giá thị trường theo phương án đề xuất của Trưởng bộ phận được lãnh đạo Khối chấp…
PG Bank
Hà Nội
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Có kiến thức cơ bản về mạng, hệ thống và hạ tầng CNTT;
 • Báo cáo định kỳ tới Trưởng Phòng ATTT về tình trạng ATTT và các…
PG Bank
Hà Nội
 • Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nội dung liên quan đến hoạt động giải quyết tra soát khiếu nại phục…