Xây Dựng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Việt Nam
 • Tham gia vào việc xây dựng các chính sách xây dựng thương hiệu của các công ty con;
 • Xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại:
 • Hỗ trợ triển khai công tác:
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia kiến nghị việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý xây dựng nội quy, quy chế quản lý nội bộ trong Tổng công ty;
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng chương trình công tác Văn thư lưu trữ, kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trong TCT.
 • Các nhiệm vụ khác (nếu có):
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ trong Tổng công ty.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Yêu cầu về năng lực.
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tổng hợp, tham gia xây dựng kế hoạch, lập báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác quản trị tài sản, trang thiết bị - Công tác đảm bảo hậu cần, nhu cầu thiết…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Kiểm tra, giám sát, thẩm định và đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình vận hành an toàn và xử lý sự cố, quy phạm kỹ thuật đối với MMTB phục vụ sản xuất;
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Việt Nam
Easily apply
 • Tham gia vào việc xây dựng các chính sách xây dựng thương hiệu của các công ty con;
 • Xây dựng chiến lược cạnh tranh thị trường.
 • Chuyên viên Marketing thương mại.
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • + Xây dựng và soạn thảo các văn bản (tờ trình, thông báo, dự toán chi phí, các hợp đồng ký kết, báo cáo..).
 • + Tìm kiếm, liên hệ và xây dựng đội ngũ giảng viên…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Việt Nam
Easily apply
 • + Xây dựng và soạn thảo các văn bản (tờ trình, thông báo, dự toán chi phí, các hợp đồng ký kết, báo cáo..).
 • + Tìm kiếm, liên hệ và xây dựng đội ngũ giảng viên…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
Easily apply
 • D. Phối hợp xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu – phát triển – chuyển giao của Tổng công ty.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai…