Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ cần thu hồi, đôn đốc khách hàng trả nợ theo phương án đã xây dựng;
 • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ cần thu hồi, đôn đốc khách hàng trả nợ theo phương án đã xây dựng;
 • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư, vận hành hạ tầng kỹ thuật hệ thống thẻ cho Ngân hàng.
 • Đề xuất, thiết kế ý tưởng và tiến hành xây dựng, phát triển các giải pháp nhằm…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng các công cụ tuyển dụng;
 • Tham gia các dự án xây dựng các công cụ tuyển dụng và quản lý nhân sự;
 • Thực hiện công tác tuyển dụng:
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ tín dụng và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy chế của công tác thẩm định khi có yêu cầu.
 • Tham gia xây dựng/cập nhật dữ liệu về giá trị tài sản bảo đảm trên thị…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng;
 • Lập kế hoạch bán hàng và khai thác khách hàng theo khu…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng.
 • Tổ chức triển khai bán hàng và quản lý danh mục KHDN: