Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 145 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thu thập thông tin giá sản phẩm, dịch vụ trên thị trường của các đối thủ cạnh tranh và so sánh với giá các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, từ đó xây dựng và đề…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đề xuất các quy trình, quy định, biểu mẫu, công cụ ….
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến…
Ngân Hàng Quốc Dân
Bình Dương +1 location
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân, đóng góp xây dựng kế hoạch của phòng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (hàng tháng/quý);
 • Quản lý thời gian hiệu quả;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tối ưu hóa, xây dựng, cải tiến các quy trình quản lý tài sản trong nội bộ và với các Đơn vị đảm bảo tránh thất thoát và đạt hiệu quả trong quản lý.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng.
 • Hỗ trợ các Đơn vị xây dựng, điều chỉnh cam kết chất lượng/hệ thống đo lường SLAs và thực…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các chương trình đánh giá, quản lý, phát triển nhân sự trong nội bộ Phòng….
 • Xây dựng quy định, quy trình, văn bản nghiệp vụ tác nghiệp giao dịch kinh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch, định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp báo cáo;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội +2 locations
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng.
 • Tổ chức triển khai bán hàng và quản lý danh mục KHDN: