Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 75 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Bắc Giang
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân, đóng góp xây dựng kế hoạch của phòng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (hàng tháng/quý);
 • Quản lý thời gian hiệu quả;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống Database được phân công;Xây dựng và thực hiện các kịch bản backup, restore, recover database cho các hệ thống;Xây dựng qui…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy chế của công tác thẩm định khi có yêu cầu;
 • Tham gia xây dựng/cập nhật dữ liệu về giá trị tài sản bảo đảm trên thị…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống ứng dụng, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham gia đào tạo người dùng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các quy trình, chính sách liên quan đến QLRR Thẻ;
 • Xây dựng các nguyên tắc và giám sát các giao dịch thẻ theo các nguyên tắc đặt ra;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng;
 • Lập kế hoạch, khai thác và quản lý khách hàng Doanh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu, phân tích, xây dựng mô hình, phân tích & tổng hợp báo cáo;
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển, back test các phương pháp, mô…