Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 132 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các chương trình đánh giá, quản lý, phát triển nhân sự trong nội bộ Phòng….
 • Xây dựng quy định, quy trình, văn bản nghiệp vụ tác nghiệp giao dịch kinh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội +1 location
 • Thực hiện công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ cần thu hồi, đôn đốc khách hàng trả nợ theo phương án đã xây dựng;
 • Khả năng chịu đựng áp lực công việc cao;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống Database được phân công;Xây dựng và thực hiện các kịch bản backup, restore, recover database cho các hệ thống;Xây dựng qui…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, thực hiện và vận hành hệ thống báo cáo đo lường, giám sát QLRR TK-TT theo quy định nội bộ của NCB, Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất cho các cấp…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo trực tuyến E-learning;
 • Xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo và công tác giảng dạy;
Ngân Hàng Quốc Dân
Bắc Ninh
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân, đóng góp xây dựng kế hoạch của phòng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (hàng tháng/quý);
 • Quản lý thời gian hiệu quả;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các quy trình, chính sách liên quan đến QLRR Thẻ;
 • Cập nhật thông báo từ Hiệp hội Thẻ, các tổ chức Thẻ Quốc tế về QLRR Thẻ để đề xuất hướng xử lý hoặc…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng, Quy trình;
 • Kiểm tra chất lượng các quy trình, quy định của nghiệp vụ Quản lý chất lượng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm.