Create your CV - It only takes a few seconds

Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 112 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng.
 • Tổ chức triển khai bán hàng và quản lý danh mục KHDN:
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả khách hàng và xây dựng phương án nhằm gia tăng hiệu quả Khách hàng;
 • Lập kế hoạch, khai thác và quản lý khách hàng Doanh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, theo dõi và điều chỉnh quy định xếp hạng tín dụng, chính sách dự phòng;
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Giám sát hệ thống mạng, máy chủ, các hệ thống ứng dụng và dịch vụ công nghệ, các trang thiết bị lắp đặt tại các Trung tâm dữ liệu của Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ đẩy nhanh vận hành TNTD, tiêu chuẩn đo lường hiệu suất, xây dựng định biên nhân sự trung tâm TNTD;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nghiên cứu, xây dựng và tư vấn văn bản, chính sách TSBĐ của Phòng;
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình xây dựng văn bản;
 • Có kỹ năng thuyết trình;
NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng các công cụ tuyển dụng;
 • Thực hiện công tác tuyển dụng đối với các Đơn vị được giao phụ trách, đảm bảo theo yêu cầu thực tế và định biên;
NGÂN HÀNG QUỐC DÂN
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và thiết kế sản phẩm cho KH thuộc Khối NHDN;
 • Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng và hiệu quả sản phẩm phục vụ công tác báo cáo, đánh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Bắc Ninh
 • Thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân, đóng góp xây dựng kế hoạch của phòng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (hàng tháng/quý);
 • Quản lý thời gian hiệu quả;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống monitor.
 • Xây dựng hệ thống dự phòng (Offline và realtime) đảm bảo tính sẵn sàng cao, sự an toàn và tình toàn vẹn của Database;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia đề xuất xây dựng quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động đầu tư của ngân hàng;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các đối tượng đầu tư bao…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình liên quan đến các hoạt động của phòng GSTD/các quy định, quy trình cả các phòng…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng quy trình, quy định, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ;
 • Đóng góp xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển và cải tiến các giải pháp phần mềm;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sác, quy trình nghiệp vụ tín dụng và các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm, tham gia ý kiến đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ tín dụng và…