Xây Dựng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HD Bank (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và phát triển sản phẩm kinh doanh nguồn vốn.
 • Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng chính sách, chương trình liên quan đến…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan.
 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ quy trình…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách về Dịch vụ khách hàng và ngân quỹ, các quy định/quy trình nghiệp vụ liên quan hoạt động Dịch vụ khách…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và quản lý chính sách:
 • Xây dựng tài liệu đào tạo liên quan quy định, chính sách ban hành.
 • Xây dựng và quản lý hạn mức tồn quỹ các ĐVKD đảm bảo tiết…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức xây dựng, triển khai quy định, cách tính toán, phần mềm về các mô hình QLRR (Risk model), gồm mô hình tín dụng (xếp hạng KH cá nhân, doanh nghiệp, định…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan.
 • F)Trực tiếp xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu ……
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ….
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng.
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng cá nhân về các sản…