Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Công ty CP Bibica
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Am hiểu thị trường khu vực Hà Nội.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Nam – Độ tuổi 30 – 35.
Công ty CP Bibica
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Am hiểu thị trường khu vực Hà Nội.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Nam – Độ tuổi 30 – 35.
Công ty CP Bibica
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Am hiểu thị trường khu vực Hà Nội.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Nam – Độ tuổi 30 – 35.
Công ty CP Bibica
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Am hiểu thị trường khu vực Hà Nội.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Nam – Độ tuổi 30 – 35.
Công ty CP Bibica
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Am hiểu thị trường khu vực Hà Nội.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Nam – Độ tuổi 30 – 35.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Xây dựng và quản lý kênh bán hàng xuất khẩu.
 • Thiết lập mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.
Công ty CP Bibica
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Giao tiếp và thuyết trình tốt.
 • Am hiểu thị trường khu vực Hà Nội.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công.
 • Nam – Độ tuổi 30 – 35.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Xây dựng và quản lý kênh bán hàng xuất khẩu.
 • Thiết lập mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Xây dựng và quản lý kênh bán hàng xuất khẩu.
 • Thiết lập mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Xây dựng và quản lý kênh bán hàng xuất khẩu.
 • Thiết lập mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.