Tai jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Theo dõi quản lý hàng tồn kho;
 • Lập phiếu xuất, nhập hằng ngày;
 • Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
 • Xác định nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo theo định kỳ/đột xuất và điều phối tổ chức, thực hiện các chương…
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng;
 • Phúc lợi và phụ cấp tốt;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Phân tích báo cáo tài chính;
 • Phân tích cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn;
 • Huy động vốn (cổ đông, ngân hàng…);
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Tổ chức, triển khai và kiểm tra chất lượng sản phẩm;
 • Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng:
 • Thực hiện các hoạt động theo qui định CSKH đã ban hành;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
 • Tư vấn và bán hàng đối với các sản phẩm trang sức cao cấp tại showroom;
 • Phúc lợi và phụ cấp tốt;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Theo dõi các chỉ tiêu kinh doanh;
 • Tổng hợp, phân tích tình hình thị trường và để xuất các chương trình;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Tổ chức, triển khai và kiểm tra chất lượng sản phẩm;
 • Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào;
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTNvà BH tai nạn 24/24;
 • Tham mưu và thực hiện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính;
 • Thu nhập THỎA THUẬN theo năng lực;