Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 50 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản tài sản nợ - có;
 • Có tư duy logic tốt, biết cách sắp xếp và quản thời gian hiệu quả.
 • Tham gia thẩm định/lập tờ trình liên quan đến cấp và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nguồn vốn, quản tài sản nợ - có;
 • Có tư duy logic tốt, biết cách sắp xếp và quản thời gian hiệu quả.
 • Tham gia thẩm định/lập tờ trình liên quan đến cấp và…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện quản lao động bao gồm:
 • Tham gia các dự án phát triển nguồn lực;
 • Kỹ năng quản và khai thác thông tin;
 • Thực hiện công tác quản nhân sự bao gồm:
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng quản và sắp xếp công việc;
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng quản và sắp xếp công việc;
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản khủng hoảng/kế…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác quản nhân sự:
 • Thực hiện quản lao động bao gồm:
 • Tham gia các dự án phát triển nguồn lực;
 • Kỹ năng quản và khai thác thông tin;