Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Thực hiện đề xuất chuyển Phòng Xử lý Nợ/ phòng thu hồi nợ trực tiếp/ đối tác thu nợ đối với các khoản nợ không thể xử lý ở nhóm phụ trách;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên)/ưu tiên có (Nhân viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực thu…
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Hỗ trợ/Trực tiếp triển khai và giám sát công tác xử lý nợ các khoản nợ Nhóm 3-5 và các khoản nợ Nhóm 1-2 có tranh chấp của danh mục khách…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB thuộc địa bàn quản lý.
 • (iii) Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB thuộc địa bàn quản lý.
 • (iii) Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác…
Hà Nội
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Theo dõi giám sát việc thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB đối với các khách hàng thuộc địa bàn quản lý;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với Field sales giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng;
 • Lĩnh vực Quản lý Khách hàng/Kinh doanh.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng;
 • Lĩnh vực Quản lý Khách hàng/Kinh doanh.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds