Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 137 jobs
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ.
 • Phối hợp cùng các thành viên trong ĐVKD lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng Bảo hiểm theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh…
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao;
 • Chuyên viên quản lý hành chính.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng…
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển…
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Lập, triển khai kế hoạch kinh doanh;
 • Đào tạo, phát triển CBNV,…).
 • Quản lý, giám sát, phát triển kinh doanh, thẩm định, phê duyệt tín dụng,… đối với các ĐVKD…
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.