Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 100 jobs
 • Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (hỗ trợ phát triển kinh doanh).
 • Thực hiện các công tác hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Chi nhánh:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (Mảng Phát triển kinh doanh) - Trụ sở Chi nhánh.
 • Chuyên viên hỗ trợ hoạt động - Mảng phát triển kinh doanh (Trụ sở Chi nhánh).
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển nhân viên.
 • Quảng Ninh - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh – Họ và tên ứng viên.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá…
 • HO - Khối nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng - Họ và tên ứng viên.
 • HO - Khối nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng - Họ và tên ứng viên.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • 4.Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng hỗ trợ phát triển kinh doanh).
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu…
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Vị trí Nhân viên Bảo vệ.
 • Vị trí Giao dịch viên.