Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Tnhh Sangshin Vietnam Electronics
Hải Dương
  • Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản ….
  • Lập báo cáo kho hàng tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds