Create your CV - It only takes a few seconds

Môi Trường, HSE jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

TUYỄN NHÂN VIÊN,LĐPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO CNC...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

CÔNG NHÂN, LĐPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO - CNC Q9

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

CÔNG NHÂN , LDPT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO KHU CÔNG NGHỆ CAO...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

NHÂN VIÊN, LDPT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO KHU CÔNG NGHỆ CAO...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN, LDPT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO - CÔNG...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

NHÂN VIÊN , LDPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO - KHU C...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

NHÂN VIÊN, LDPT LÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO - KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

NHÂN VIÊN, LDPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG CAO - CÔNG N...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN, LĐPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LƯƠNG C...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…

KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 - TUYỂN CÔNG NHÂN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ LƯƠNG...

TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ✅Làm việc môi trường máy lạnh.
 • ( NGAY CỔNG KHU CÔNG NGHỆ CAO.- KHÔNG NỘP CHO MÔI GIỚI NGOÀI CỔNG CTY).
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9 TUYỂN 300 NHÂN VIÊN…