Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 293 jobs
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Tuổi đời không quá 35 tuổi.
 • Tuổi đời không quá 40 tuổi.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Trong đó, đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học thứ nhất phải là đại…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…
Hà Nội
 • Trường hợp thí sinh sử dụng bằng Thạc sỹ hoặc bằng Đại học văn bằng 2 để đăng ký dự thi (sử dụng bằng cấp này khi khai báo tạo hồ sơ trên website tuyển dụng),…
Hà Nội
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án…