Create your CV - It only takes a few seconds

Khó Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tập hợp chứng từ nhập/ xuất kho bàn giao cho Kế toán tổng hợp kho.
  • Cập nhật các phát sinh liên quan đến hàng tồn kho vào phần mềm kế toán của kho.
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Tin học văn phòng thành thạo.
  • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
  • Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả, nợ khó đòi theo quy…
» Create your CV - It only takes a few seconds