Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 64 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân tích, kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Có kiến thức về luật.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng đóng góp ý kiến vào kế hoạch phát triển định hướng công ty trong vấn đề nhân sự, ….
 • Tham mưu cho ban TGD chính sách, xây dựng kế hoạch định…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thiết kế thực đơn đặc biệt, mua hàng hóa và liên tục cải tiến cần thiết.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty trong lĩnh vực Nhà Hàng .
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp.
 • Có bằng Kế Toán Trưởng.
 • Có bằng Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế;
 • Phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Phòng Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng và các Ban…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giải quyết chế độ nghỉ việc, quyết toán thôi việc cho CBCNV.
 • Trực tiếp thực hiện việc tính toán, chi trả lương, phúc lợi cho toàn bộ CBNV bao gồm cả việc hướng…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kiểm soát nguyên vật liệu và lên kế hoạch thu mua hàng kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Đảm bảo qui trình của công ty về:
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực…