Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản đơn hàng (Part-time)

Nguồn 22
Hà Nội
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia tiếp nhận và có trách nhiệm bảo quản hàng bán thành phẩm / nguyên vật liệu / hàng hoá / sản phẩm trong phạm vi quản của bộ phận quản đơn hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email