Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Hà Nội
  •  Provide architectural blueprints to IT team.
  • Responsible for technical consultant, architectural design and documentation of new software or extensive…
Hà Nội
  • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
  • Chủ động lên kế hoạch làm việc theo phân công và theo kế hoạch chung của team;
  • Theo dõi hợp đồng đã kí và chăm sóc khách hàng hiện…
Hà Nội
  • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
  • Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.
  • Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu…
» Create your CV - It only takes a few seconds