Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Hà Nội
  • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
  • Chủ động lên kế hoạch làm việc theo phân công và theo kế hoạch chung của team;
  • Theo dõi hợp đồng đã kí và chăm sóc khách hàng hiện…
Hà Nội
  • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
  • Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.
  • Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds