Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Phối hợp cùng trưởng bộ phận xây dựng các quy trình, kế hoạch nhân sự và TUYỂN DỤNG.
 • Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giám đốc HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Nhân viên nhân sự tổng hợp.
 • Phối hợp cùng trưởng bộ phận xây dựng các quy trình, kế…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Phối hợp cùng trưởng bộ phận xây dựng các quy trình, kế hoạch nhân sự và tuyển dụng.
 • Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Hỗ trợ hành chính cho các bộ phận.
 • Quản lý nhân sự, vệ sinh an toàn, mua hàng, tổng vụ, IT nội bộ (Trao đổi với nhà cung cấp và PC), quản lý ISO/IATF như một…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Hỗ trợ hành chính cho các bộ phận.
 • Chất Lượng (QA/QC),Vận Hành Sản Xuất.
 • Quản lý nhân sự, vệ sinh an toàn, mua hàng, tổng vụ, IT nội bộ (Trao đổi với nhà cung…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Ở gần công ty, hiện tại làm giờ hành chính nhưng tương lại sẽ làm theo ca nên tuyển ứng viên có thể đi ca được.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Ở gần công ty, hiện tại làm giờ hành chính nhưng tương lại sẽ làm theo ca nên tuyển ứng viên có thể đi ca được.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Hỗ trợ hành chính cho các bộ phận.
 • Chất Lượng (QA/QC),Cơ Khí,Vận Hành Sản Xuất.
 • Quản lý nhân sự, vệ sinh an toàn, mua hàng, tổng vụ, IT nội bộ (Trao đổi với nhà…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Hỗ trợ hành chính cho các bộ phận.
 • Quản lý nhân sự, vệ sinh an toàn, mua hàng, tổng vụ, IT nội bộ (Trao đổi với nhà cung cấp và PC), quản lý ISO/IATF như một…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Ở gần công ty, hiện tại làm giờ hành chính nhưng tương lại sẽ làm theo ca nên tuyển ứng viên có thể đi ca được.