Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs
Hà Nội
 • Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản:
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban và nội dung đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công…
Hà Nội
 • Xây dựng văn bản chế độ trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát;
 • Tuyển dụng cán bộ làm việc tại Ban Kiểm tra và giám sát.
 • Vị trí và số lượng tuyển dụng:
Hà Nội
 • 6.Trực tiếp thực hiện xây dựng kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát tại các chi nhánh hàng năm.
 • (i) Trình độ chuyên môn:
Hà Nội
 • Xây dựng tập thể vững mạnh, chịu trách nhiệm giám sát, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả đào tạo đối với cán bộ trong Phòng Giao dịch.
Hà Nội
 • Trực tiếp xây dựng dự thảo các văn bản chế độ điều chỉnh hoạt động xử lý tranh chấp tại BIDV.
 • Đề xuất giao kế hoạch thu nợ, biện pháp thu hồi nợ, đồng thời giám…
Hà Nội
 • (b) Xây dựng và ứng dụng mô hình.
 • Xây dựng và phát triển mô hình trong quản lý rủi ro thị trường.
 • + Tham gia kiểm tra, giám sát chi nhánh về công tác QLRR hoạt…
Hà Nội
 • Tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản chế độ hướng dẫn tác nghiệp Tài trợ thương mại.
 • Hỗ trợ/phối hợp với các cán bộ tham gia xây dựng nội dung dự thảo văn…
Hà Nội
 • Hỗ trợ/phối hợp với các cán bộ tham gia xây dựng nội dung dự thảo văn bản chế độ nghiệp vụ Chuyển tiền quốc tế.
 • 02 Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế (tại Hà Nội).
Hà Nội
 • (b) Xây dựng và ứng dụng mô hình.
 • Xây dựng và phát triển mô hình trong quản lý rủi ro thị trường.
 • + Tham gia kiểm tra, giám sát chi nhánh về công tác QLRR hoạt…
Hà Nội
 • Xây dựng kịch bản về cân đối vốn và điều hành thanh khoản;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược về nguồn vốn – sử dụng vốn.
 • Số lượng và vị trí tuyển dụng: