Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Giám đốc Kiểm soát MIS

Hà Nội
 • Giám đốc Quản trị Hiệu quả & MIS MIS Giám đốc MIS Giám đốc Kiểm soát MIS.
 • Có khả năng quản trị các dự án phức tạp.
 • Vận hành hệ thống thông tin quản trị.

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Dự án Bas...

Hà Nội
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan và yêu cầu/chỉ đạo từ Giám đốc Dự án Basel II.
 • Lập/kiểm soát các báo cáo liên quan.

Giám đốc Truyền thông Báo chí

Hà Nội
 • Kỹ năng quản lý dự án.
 • Giám đốc Truyền thông Báo chí.
 • Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án truyền thông ngắn/dài hạn.
 • Trình độ học vấn & kiến thức:

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý...

Hà Nội
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Phát triển Tổ chức và Quản lý Dự ánGiám đốc/ Phó Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân…

Chuyên viên Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản

Hà Nội
 • Quản lý các dự án ban hành, sửa đổi văn bản quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt;
 • Báo cáo HĐQT/Tổng Giám đốc mức độ tuân thủ pháp luật của hệ thống văn bản…

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Hà Nội
 • Tham gia vào các dự án theo phân công của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm;
 • Triển khai các kế hoạch của dự án trong bộ phận;

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro

Hà Nội
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Chiến lược Quản trị Rủi ro, Giám đốc Khối QTRR, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo…

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & C...

Hà Nội
 • Kỹ năng quản lý dự án, điều phối dự án.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc QL ngân sách & chính sách lương, thưởng & phúc lợi/ Phó Giám…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ Giao dịch...

Hà Nội
 • Giám sát hàng ngày tiến độ thực hiện của các hạng mục cải tiến/dự án nâng cao năng lực nghiệp vụ giao dịch quầy cho đội ngũ dịch vụ khách hàng SeABank.

Trưởng nhóm Kinh doanh thế chấp (Nhà/Xe)

Hà Nội
 • Căn cứ trên các chương trình do Ban Tổng Giám đốc ban hành, xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện phù hợp với địa bàn của Đơn vị và chính sách do Ban…
» Create your CV - It only takes a few seconds