Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 281 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng hệ thống Call-Center để liên hệ với khách hàng nhắc nhở hạn thanh toán và thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận danh sách khách hàng từ người quản lý trực tiếp.
 • Tư vấn bán hàng qua điện thoại các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe của công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các bên liên quan và các bộ phận chức năng nhằm nắm bắt các yêu cầu về phân tích.
 • Lên phương án tiếp cận dữ liệu cho các chương trình chạy thử…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mobilizes fund from LARGE – SCALE organizations and enterprises in the South to achieve outlined goals and business plan.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xử lý dữ liệu hợp đồng mới được phê duyệt để chuyển dữ liệu cho đối tác:
 • Expro, Smartnet, 247, SaigonBPO phân bổ cho đơn vị chuyển phát trên thị trường.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Propose collections strategies based on behavioral scorecard and other segmentation tools.
 • Propose collections target to meet the overall business plan of…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các hoạt động hàng ngày:
 • Kiểm tra mẫu hàng ngày để đảm bảo hồ sơ vay được xử lý theo đúng các chính sách và quy định hiện hành.
 • Các báo cáo đột xuất khác.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • In charge of recruitment administrative tasks response to queries, complaints and requests of BUs/ recruiter as requested.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Perform forecast of funding/ lending portfolio.
 • Monitor cost of new funding and APR of new loan;
 • Provide business divisions with analysis/recommendation to…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Planning and monitoring all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns.