Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 208 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tạo/ Xem xét các trường hợp/ tình huống thử nghiệm (test case) căn cứ theo yêu cầu.
 • Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Được đào tạo công việc và phát triển bản thân trong quá trình làm việc.
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh +6 locations
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CVUrgently hiring
 • Được đào tạo công việc và phát triển bản thân trong quá trình làm việc.
 • Được đào tạo công việc và phát triển bản thân trong quá trình làm việc.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Rạch Giá
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Được đào tạo công việc và phát triển bản thân trong quá trình làm việc.
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Được đào tạo công việc và phát triển bản thân trong quá trình làm việc.
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…