Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Moveo jobs in Bình Dương

Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Thủ Kho

Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
Bình Dương
  • Phối hợp với các phòng ban và các công tу khác theo yêu cầu cụ thể.
  • Biết chủ động trong công việc, tổ chức làm việc khoa học, có tinh thần làm việc theo nhóm…

Nhân Viên IT

Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
Bình Dương
  • _ Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty.
  • _ Quản trị Website của Công ty.
  • _ Thiết lập hệ thống mạng nội bộ Công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds