Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Thời Gian jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Planning and implementing a clear business plan based on identifying the strengths and limitations of the business, opportunities and…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý Giám sát thi công hệ thống MEP cho các công trình cao tầng.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Làm việc theo công trình.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý kiểm soát và chịu trách nhiệm việc vận hành các phòng thuộc khối Xuất nhập khẩu:
 • Có nhân sự từ 10 - 20 nhân viên trở lên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng đội phòng cháy chữa cháy, đề xuất thời gian và phương pháp huấn luyện, thực hiện đầy đủ những quy định về phòng cháy chữa cháy.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý dữ liệu khách hàng.
 • Thực hiện việc chăm sóc & quản lý khách hàng theo yêu cầu của Công ty hoặc sự điều hành của Tổng Giám Đốc;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch:
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quản lý con người, công nghệ, chất lượng sản xuất của toàn nhà máy.
 • Bố trí hợp lý dây chuyền sản xuất, công nghệ sản xuất phù hợp với…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm,..thuộc xưởng sản xuất do mình phụ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc, định biên nhân sự.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Đồng thời tiến độ thi công phải đáp ứng yêu cầu đặt ra theo kế hoạch.
 • Quản lý dự án về quy hoạch / pháp lý / kế hoạch.