Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 441 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm thời vụ 1 tháng dành cho những bạn đang cần việc gấp.
 • Giới thiệu cho khách hàng doanh nghiệp, bộ phận Bảo hiểm của doanh nghiệp phần mềm chuyển phát hồ sơ…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm,Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường,Tư…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm,Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường,Tư…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Phát Triển Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Hỗ trợ chốt sales, xử lý khách hàng khó.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm thời vụ 1 tháng dành cho những bạn đang cần việc gấp.
 • Giới thiệu cho khách hàng doanh nghiệp, bộ phận Bảo hiểm của doanh nghiệp phần mềm chuyển phát hồ sơ…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm thời vụ 1 tháng dành cho những bạn đang cần việc gấp.
 • Hành chính Văn phòng,Phát Triển Thị Trường,Social Marketing,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bưu Chính Viễn Thông,Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng,Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B).
 • Giọng khá, giao tiếp tốt.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Làm thời vụ 1 tháng dành cho những bạn đang cần việc gấp.
 • Giới thiệu cho khách hàng doanh nghiệp, bộ phận Bảo…