Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Lẻ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
Quảng Ninh
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Tối thiểu 2 năm (đối với GDV)/dưới 2 năm (đối với GDV và GDV luân chuyển) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực…
Khánh Hòa
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Tối thiểu 2 năm (đối với GDV)/dưới 2 năm (đối với GDV và GDV luân chuyển) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực…
Quảng Ngãi
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và/hoặc lĩnh vực bán hàng và dịch vụ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm (đối với GDV chính)/ưu tiên kinh nghiệm (đối với Giao dịch viên) làm việc trong…
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Tối thiểu 2 năm (đối với GDV)/dưới 2 năm (đối với GDV và GDV luân chuyển) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực…
Cần Thơ
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Tối thiểu 2 năm (đối với GDV)/dưới 2 năm (đối với GDV và GDV luân chuyển) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết về mục tiêu, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
Nghệ An
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Trực tiếp huy động tiền gửi, đặc biệt từ khách hàng VIP và bán chéo thông qua các chương trình bán hàng, thúc…
Khánh Hòa
 • Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;
 • Lĩnh vực Quản lý Khách hàng/Kinh doanh.
Đắk Lắk
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Trực tiếp huy động tiền gửi, đặc biệt từ khách hàng VIP và bán chéo thông qua các chương trình bán hàng, thúc…