Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Lẻ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Hà Nội
  • Chương trình bán hàng, gói sản phẩm cụ thể (bán chéo, bán kèm).
  • § Khai thác dữ liệu hệ thống để thực hiện các báo cáo về quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ (về nợ…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?