Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 773 jobs
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ( 900k / 1 khóa học).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ(400k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (400k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198:
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ( 900k / 1 khóa học).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Nội dung kịch bản gọi ra được đào tạo.
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (400k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198.
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ( 900k / 1 khóa học).
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Overall, how relevant are these jobs?