jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 176 jobs
Công ty TNHH TFP
Hà Nội
 • Cập nhật chứng từ thu chi, báo nợ, báo có, hóa đơn GTGT phần thuế.
 • Cân đối công nợ phải thu khách hàng, tiền mặt tại quỹ, các khoản chi phí.
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một năm
 • Bao quát chung các phần hành kế toán khác :
 • Kế toán doanh số, Kế toán kho, Thủ quỹ, Ngân hàng, Thanh toán.
 • Kiểm tra báo cáo doanh số của kế toán doanh số chi…
Công ty CP Chuyển Phát Nhanh Hợp Nhất
Hà Nội
 • Cùng KTT Quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng TC-KT.
 • Kiểm tra, lên số liệu các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo quản trị và các báo cáo đột…
Trung Tâm Ngoại Ngữ Enspire
Hà Nội
 • Thu thập, xử lý, kiểm tra và phân tích tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
Công ty cổ phần AMORIS
Hà Nội
 • Theo dõi và quản lý các phiếu thu - phiếu chi, lên báo cáo dòng tiền mặt.
 • Theo dõi, báo cáo doanh thu, hóa đơn, công nợ.
 • Kiểm kê tài sản theo định kỳ.
Tam Kim
Hà Nội
 • Kiểm soát Doanh thu và chi phí bán hàng, giá thành sản xuất.
 • Kiểm tra, hướng dẫn xử lý các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các chi nhánh, nhà máy,…
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày..
 • Các công tác kế toán theo sự điều hành của quản lý.
Công Ty Cổ Phần Millennium Asia Việt Nam
Hà Nội
 • Tiếp nhận, kiêm tra kiểm soát các chứng từ kế toán;
 • Kiểm soát các khoản thu chi nội bộ;
 • Xuất hoá đơn, kiểm soát công nợ với đối tác;
 • Lập báo cáo theo yêu cầu;
Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam
Hà Nội
 • Hạch toán tổng hợp các tài khoản kế toán cơ bản.
 • Lên Báo cáo tài chính theo quy định (có sự hỗ trợ của kế toán trưởng).
 • Làm các hồ sơ và thủ tục với ngân hàng:
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đông Hiệp
Hà Nội
 • Công tác thu thập, kiểm tra và đối chiếu số liệu tài chính kế toán.
 • Công tác định khoản và hạch toán kế toán.
 • Công tác hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ kế toán và…