Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Cổ phần Đại Hoàng Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ leader thực hiện các công tác về tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh digital, truyền thông trực tiếp.
  • Hỗ trợ bộ phận khác về mặt truyền thông.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?