Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 464 jobs
- - DV Lê Trần
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, đối chiếu số lượng, sản lượng nhập xuất kho, xuất cont của line, xưởng.
 • Quyết toán lương khoán hàng tháng cho line, xưởng.
 • Kỹ năng lập báo cáo.
CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đối chiếu, hạch toán một số nghiệp vụ cơ bản.
 • Theo dõi, tính toán và nộp thuế các báo cáo chuyên môn.
 • Làm báo cáo dịch vụ do mình phụ trách.
Công Ty TNHH Skylink Media
Thành phố Hồ Chí Minh
 • A) Hạch toán các nghiệp vụ chi tiết phát sinh liên quan đến thu – chi, ngân hàng, khấu hao TSCĐ,phân bổ CCDC, công nợ phải thu – phải trả, nghiệp vụ khác, ……
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ.
 • Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 PHARBACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đối chiếu văn thư.
 • Theo dõi, tính toán và nộp thuế của dịch vụ mình quản lý.
 • Làm các báo cáo dịch vụ do mình phụ trách.
 • Kiến thức chuyên môn vững vàng.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
 • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo hằng tháng.
 • Làm các công việc của một kế toán.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xuất hóa đơn đỏ, phiếu giao hàngcho khách hàng.
 • Đối chiếu hàng hóa xuất nhập tồn.
 • Dò dữ liệu xuất nhập tồn trên phần mềm.
 • Lưu và sắp xếp chứng từ.
CÔNG TY TNHH VIETNAM LINK
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Xử lý các hồ sơ quyết toán, tạm ứng công trình và làm HSGT, theo dõi tình hình thanh toán của các dự án thực hiện.
 • Xuất hóa đơn GTGT đầu ra.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
 • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo hằng tháng.
 • Làm các công việc của một kế toán.
 • Tốt nghiệp THCS trở lên.
ĐT XD THIÊN PHƯỚC
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu, chứng từ kế toán theo quy trình quản lý tài chính của công ty.
 • Kiểm tra sự cân đối, chính xác, hợp lý của số phát sinh, số dư cuối…