Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 564 jobs
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẮNG QUẢNG NAM
Quảng Nam
 • Tổng hợp chi phí, lập báo cáo kết quả.
 • Tính lương và hoa hồng cho nhân viên.
 • Thực hiện các công việc khác được phân công;
 • Quyền lợi cao thu nhập hấp dẫn.
Woochang Việt Nam
Quảng Nam
 • Quản lý kho Vải và Nguyên phụ liệu.
 • Các công việc được giao phó.
 • Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hôi thăng tiếng.
 • Điều hòa toàn công ty;
QUỐC TẾ SƠN HÀ CHU LAI
Quảng Nam
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hợp đồng,...
 • Soạn thảo các văn bản hành chính.
 • Soạn thảo hợp đồng nhân sự.
 • Quản lý tài sản, đồ dùng của công ty.
RGM Đà Nẵng
Quảng Nam
 • Hiểu các yêu cầu của sản phẩm theo tài liệu, căn cứ áo mẫu + rập và yêu cầu định vị in/ thêu…,.
 • Khổ vải đảm bảo đi sơ đồ.
 • Tính định mức NPL các mã hàng.
Công Ty TNHH My Second Home (Miền Trung)
Quảng Nam
 • Lập kế hoạch, danh mục tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng tháng/quý/năm.
 • Triển khai các kênh tuyển dụng, tổ chức, giám sát, thực hiện…
LIÊN DOANH MAY NHƯ THÀNH
Quảng Nam
 • Hiểu các yêu cầu của sản phẩm theo tài liệu, căn cứ áo mẫu + rập và yêu cầu định vị in/ thêu…,.
 • Khổ vải đảm bảo đi sơ đồ.
 • Tính định mức NPL các mã hàng.
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • Chuẩn bị đơn hàng dựa vào các yêu cầu mua hàng đã được duyệt.
 • Lưu và bảo quản hồ sơ khách hàng tối ưu nhất trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng và lập danh…
Sản Xuất Thương Mại Thép Hùng Vĩ
Quảng Nam
 • Theo dõi, cập nhật số liệu sản xuất.
 • Theo dõi tồn kho công cụ dụng cụ.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng BP.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • Theo dõi, nhập xuất hàng hóa hàng ngày ( Trước khi nhập, xuất phải kiểm tra tính hợp lệ của từng chứng từ, hóa đơn).
 • Cuối tháng kiểm kê kho và hàng hóa...
Comin An An Hòa
Quảng Nam
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự (Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, đánh giá công tác tuyển dụng…).
 • Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân…