Create your CV - It only takes a few seconds

Sx Và Kd Quốc Đạt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
SX KD Quốc Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo số liệu nhập, xuất chính xác kịp thời để đối chiếu báo cáo tồn kho...
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc theo phân công của quản lý.
» Create your CV - It only takes a few seconds