Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 604 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, bao bì, giao hàng.
 • Kỹ năng tin học văn phòng:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm xây dựng phương pháp, quản lý, định hướng và thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường:
 • Định lượng và định tính.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý và kiểm soát hoạt động kho vận.
 • + Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động vận hành của Khối giao vận và hậu mãi VinPro;
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc về vấn đề tài chính.
 • Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo có liên quan đến tài chính/ đầu tư từ các phòng ban…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Cập nhật, cải tiến quy chế, quy trình đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và xây dựng ngân sách đào tạo theo AOP hằng năm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, rà soát đánh giá OGSM;
 • Lập kế hoạch và điều hành việc lập kế hoạch cho phòng.
 • Quản lý các nghiệp vụ kế toán tại công ty mẹ, kiểm tra và giám sát các…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu công ty (corporate brand).
 • Điều tiết tất cả các đối tác truyền thông bao gồm nội bộ và bên ngoài nhằm đảo…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lí nguồn nhân lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực , đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • THAM MƯU CHO BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP CHẾ.
 • Tham mưu và/hoặc đưa ra các tư vấn về pháp chế liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Tổng Giám…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển dòng sản phẩm phụ trách.
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khách hàng theo chiến lược phát triển sản phẩm.