Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 137 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +8 locations
Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy. Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +5 locations
Hỗ trợ Trưởng Phòng KTGD&KQ thực hiện các công việc hàng ngày liên quan mảng KTGD&KQ: Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ giao dịch đối với các…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý, điều hành công việc chung của Phòng; Xây dựng kế hoạch/điều phối đào tạo; Đánh giá kết quả đào tạo, phát triển sản phẩm đào tạo;
HD Bank
Bình Dương +1 location
Tiếp nhận các công văn đến và phân phối đến người nhận. Chuyển các công văn đi theo yêu cầu. Quản lý và lưu trữ các công văn. Theo dõi và đôn đốc thực hiện;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
1.Lập kế hoạch kinh doanh/ngân sách cho Phòng giao dịch phù hợp định hướng của cụm chi nhánh từng thời kỳ; 2.Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện các công việc chuyên môn. Trực tiếp giảng dạy bộ môn kỹ năng mềm. Hỗ trợ học viên sau khóa học. Đánh giá học viên và chất lượng đào tạo.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện nghiệp vụ giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng và quản lý khoản vay. Nhập liệu thông tin vào hệ thống:
HD Bank
Thái Bình +3 locations
Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng Cá nhân về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank: Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm soát hồ sơ soạn thảo: Kiểm soát thẩm quyền phê duyệt tín dụng, thẩm quyền phê duyệt nhận TSĐB và các ngoại lệ khác (nếu có), thẩm quyền định giá TSĐB, chữ…