Create your CV - It only takes a few seconds

Cơ Khí Gas P.m.g jobs

Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Khí Gas P.M.G
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tại Công ty TNHH Khí Gas P.M.G.
  • Nhận đơn hàng từ CSKH và lập phiếu xuất + hóa đơn.
  • Theo dõi các khoản đặt cọc, tạm ứng của nhân viên.

Nhân Viên Kế Toán

tNHH khí Gas P.M.G
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Tại Công ty TNHH Khí Gas P.M.G.
  • Nhận đơn hàng từ CSKH và lập phiếu xuất + hóa đơn.
  • Theo dõi các khoản đặt cọc, tạm ứng của nhân viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds