Việc làm Xây Dựng

Các chức danh Xây Dựng phổ biến:

Tuyển dụng, tìm việc làm Chỉ Huy Trưởng

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Dự Toán

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Qs

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Giám Sát M&E

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Xây Dựng

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Giám Sát Công Trình

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Kết Cấu

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Giám Sát Thi Công

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Dự Toán

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư Cầu Đường

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Kỹ Sư M&E

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Giám Sát

Chọn vùng