Việc làm Dệt May / Da Giày

Các chức danh Dệt May / Da Giày phổ biến:

Tuyển dụng, tìm việc làm Công Nhân May

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật May

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Tổ Trưởng Chuyền May

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Công Nhân May Công Nghiệp

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên May Mẫu

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Ie

Chọn vùng

Tuyển dụng, tìm việc làm Thợ May

Chọn vùng